Table of Contents

צרו קשר

ראש החוג: פרופ' אריאל הירשפלד
ariel.hirschfeld@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי בוגר: ד"ר דודו רוטמן
David.rotman@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי מוסמך: פרופ' גדעון טיקוצקי
giddon.ticotsky@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' איריס פרג
irispe@savion.huji.ac.il

 

facebook script

עבודות דוקטורט

עבודות דוקטור שנכתבו בחוג מ- 2005:

הודא אבו מוך (2014), אמיל חביבי בעברית, מנחה: פרופ' חנן חבר.

רחל אדלמן (2008), עיצוב הזמן והמרחב במדרש - עניינו של פרקי דרבי אליעזר, מנחה: פרופ' יעקב אלבוים.

דנה אולמרט (2008), ראשית צמיחתה של שירת המשוררות העבריות בשנות העשרים של המאה העשרים - מבט פסיכואנליטי ופמיניסטי, מנחה: פרופ' אריאל הירשפלד.

ז'יל אמויאל (2008), חיי ד. קמחי ואופייה ומעמדה של הדמות בנובלות וברומאנים, מנחה: פרופ' רות קרטון-בלום.

טלי ארגוב (2005), הפואטיקה של שירת יאיר הורביץ, מנחים: ד"ר יהודית בר-אל ופרופ' דן מירון.

טלי ארטמן (2011), דיאלוג ודיאלוגיות בספרות חז"ל: פרהסיה בתיאוריה ובמעשה בספרות חז"ל ובספרות הנוצרית בת זמנה, מנחים: פרופ' גלית חזן-רוקם, ד"ר דוד סתרן וד"ר עודד עיר-שי.

דורותה בורדה-פישר (2012), נושאים יהודיים ביצירתו של סטניסלב וינצנז, מנחה: ד"ר דוד וינפלד.

עמוס גאולה (2007), מדרשי אגדה לתורה הידועים רק מאשכנז בלבד: אבכיר, אספה ודברים זוטא, מנחה: פרופ' אביגדור שנאן.

נטליה גורדינסקי (2010), זמני חרוט בשירי: יצירתה של לאה גולדברג בשנים 1945-1935, מנחים: פרופ' אריאל הירשפלד ופרופ' דן מירון.

רועי גרינוולד, (2012) שפתו של אבות ישורון, מנחה: פרופ' חנן חבר.

יהושע גרנט (2009), אז, מלפני בראשית: דברים שקדמו לבריאת העולם - מסורות ודרכי עיצובן בפיוט הקדום על רקע מקורותיו, מנחה: פרופ' שולמית אליצור.

עאמר דהאמשה (2009), שם למקום: שמות היישובים הערביים בגליל ושמות העצמים מן הטבע בספרות העממית, מנחה: פרופ' גלית חזן-רוקם.

ג'וספה די לוצ'ו (2007), בחינת הבעיה הסינופטית בבשורות על פי לוקס ועל פי מתי לאור תרגומי התורה הארמיים - עיון בתיאולוגיות של המקור Q בדרשת המישור/ההר, מנחים: פרופ' אביגדור שנאן וד"ר דוד סתרן.

אורי הולנדר (2010), המוסיקה של המהפכה: נתן זך - 1966-1955, מנחה: פרופ' חנן חבר.

אסתר הורביץ (2009), מושג הטבע ביצירתו העברית של מנדלי מוכר ספרים, מנחה: פרופ' אריאל הירשפלד.

בן-ציון הורוביץ (2012), מקורפוס לקורפוס: התערותו של ספר משלי בספרות התנאים על רקע תולדותיה של ספרות החכמה הישראלית, מנחה: פרופ' אביגדור שנאן.

נורית הירשפלד (2011), התערבות אלוהית בעולם האנושי: נס, בת קול ורוח הקודש בסיפורי התלמודים, מנחים: פרופ' גלית חזן-רוקם ופרופ' אביגדור שנאן.

חיים וייס (2006), מעמדו ותפקידו של החלום בספרות חז"ל - היבטים תרבותיים: קריאה ספרותית ב'מסכת החלומות' שבתלמוד הבבלי (מסכת ברכות, נ"ה ע"א-נ"ז ע"ב), מנחה: פרופ' גלית חזן-רוקם.

ענת ויסמן (2006), זמן ותנועה בשירת דוד אבידן, מנחה: פרופ' דן מירון.

גילה וכמן (2009), מדרש חדש על התורה - הטקסט, מקורותיו ועריכתו, מנחה: פרופ' אביגדור שנאן.

אריאל זינדר (2014), בעמדם בחצות הליל פעם ושתיים: סליחות על-פי סדר האשמורות לר' יצחק אבן גיאת, מנחה: פרופ' שולמית אליצור.

מאירה (מימי) חסקין (2008), דמות הקורבן הנופל בקרב בספרות העליה השניה, מנחה: פרופ' חנן חבר.

מירי יוסוב-שלום (2006), סיפורי העם של יהודי רומניה בארכיון הסיפור העממי בישראל (אסע"י): ניתוח סוגתי, סטרוקטוראלי והשוואתי של קורפוס אתני, מנחה: פרופ' גלית חזן-רוקם.

שרה כהן (2007), יצירותיו של ר' אהרן אלעמאני, מנחה: פרופ' שולמית אליצור.

אורי כהן (2005), תפישת המוות בין מלחמות העולם בארץ ישראל ואיטליה, מנחה: פרופ' דן מירון וד"ר אריאל רטהאוז.

ליאור ליבמן (2014), הלם המדינה: ייצוגי הקיבוץ בישראל 1956-1948, מנחה: פרופ' חנן חבר.

ורד מדר (2011), שירי נשים מתימן ליולדות וקינותיהן על מתים: טקסט, גוף וקול, מנחה: פרופ' גלית חזן-רוקם.

חיים נתן מרקס (2011), צירופים כבולים - לשאלת הדמיון והאסוציאציה בסיפורי מעשי חכמים בתלמוד הבבלי, מנחה: פרופ' יעקב אלבוים.

דליה שרה מרקס (2005), ברכות הפעולות והברכות המבחינות בברכות השחר: בחינה ספרותית, הלכתית וטיפולוגית מספרות חז"ל ועד ראשית המאה ה-13, מנחה: פרופ' אביגדור שנאן.

קארין נויבורגר (2007), שירת אורי צבי גרינברג בזיקתה לספרות גרמניה ולתרבותה, מנחה: פרופ' אריאל הירשפלד.

מרים נייגר (2015), מונוגרפיה על שירת אביגדור המאירי מראשיתה ב-1907 ועד 1933 עם הופעת ספר השירים. מנחה: פרופ' חנן חבר.

קציעה עלון (2007), ההתמודדות מול הדיכוי הנוצרי כמפתח למיתופואטיקה התשתיתית ביצירתו של אהרן אפלפלד, מנחה: פרופ' רות קרטון-בלום.

נינה פינטו-אבקסיס (2008), הומור בכינויים בקרב יהודי טיטואן דוברי החכתייה: זהות פרטית מול זהות קולקטיבית, מנחים: פרופ' גלית חזן-רוקם ופרופ' יעקב בן-טולילה.

שמרית פלד (2009), זהות ומרחב ברומן הישראלי - 1973-1967, מנחה: פרופ' חנן חבר.

זהרה פרדס-פינשטיין (2009), פרשות המשכן (תרומה-תצוה, ויקהל-פקודי) במדרש שמות רבה ב': נוסח, תוכן, מבנה ומגמה, מנחה: פרופ' אביגדור שנאן.

נעמה צאל (2012) האחר בפואטיקה של יהושע קנז, מנחה: פרופ' חנן חבר.

דביר צור (2012), הבית והשדה כפולי הפנים: פואטיקת המרחב בספרים 'מקדמות' ו'צלהבים' לס. יזהר, מנחים: פרופ' סידרה אזרחי ופרופ' חנן חבר.

שי צור (2012), חורבן הבית הפרטי בספרות הישראלית בת-זמננו, מנחה: פרופ' רות קרטון-בלום.

תמר קדרי (2005), למלאכת העריכה במדרש שיר השירים רבה, מנחה: פרופ' מנחם הירשמן.

עליזה קורב (2006), אורי צבי גרינברג – משורר מודרניסט יהודי. משירי 'רחובות הנהר' ועד 'ספר העמודים' (1955-1945), מנחה: פרופ' חנן חבר.

אצוקו קצומטה (2010), כוהנים וכהונה בתרגומים הארמיים לתורה, מנחה: פרופ' אביגדור שנאן.

יעל שנקר (2006), ספרות הנכתבת על ידי נשים חרדיות ומיועדות לקהל חרדי בוגר, מנחה: פרופ' חנן חבר.