מפרסומי המורים

2003
Liturgical Perspectives: Prayer and Poetry in Light of the Dead Sea Scrolls
חזון אסתר, Clements RA, Pinnick A ed. Liturgical Perspectives: Prayer and Poetry in Light of the Dead Sea Scrolls. (חזון אסתר, Clements RA, Pinnick A). Leiden: Brill; 2003 'עמ. 284.תקציר

The papers published in this volume were presented at the Fifth Orion International Symposium (Jerusalem, 2000), which focused on prayer and poetry in light of the Dead Sea Scrolls. The volume examines the recently published poetical and liturgical texts from Qumran against the background of Second Temple Judaism, its biblical antecedents, and later rabbinic developments.

The essays treat a variety of prayers and religious practices, as well as major issues in the history of Jewish liturgy. Topics range from magic, mysticism and thanksgiving to lamentation, fast day rituals, communal worship, and the relationship between the prayers from Qumran and the traditional Jewish prayers. The application of new Scrolls material to this breadth of topics constitutes an important contribution to the study of religious poetry, religious practice, and liturgy.

2002
דור שלי, חיה שלי: משירת רוסיה במאה העשרים
דיקמן עמינדב ed. דור שלי, חיה שלי: משירת רוסיה במאה העשרים. (דיקמן עמינדב). תל-אביב: שוקן; 2002 'עמ. 454.תקציר

בספר זה מכונסים שיריהם של שמונה מגדולי המשוררים של "תור הכסף" בשירת רוסיה, ביניהם אנה אחמטובה, אוסיפ מנדלשטם, בוריס פסטרנק ומרינה צבטאיבה. אחד מתווי גדולתה של שירה זו היה התפקיד ההרואי שנטלה על עצמה. משוררי אותו דור חשו שדבר נורא נפל במולדתם, היו הראשונים להביע זאת בשיריהם, ומשנתחוור כי אמנם כך אירע, שמרו, לא אחת במחיר חייהם, על גחלת אש התרבות באחת התקופות הנוראות ביותר בתולדות ארצם. לשירים נלווים מבואות נרחבים והערות מפורטות.

מליצת עפר ודינה לדון וידאל בנבנשת
הוס מתי. מליצת עפר ודינה לדון וידאל בנבנשת. ירושלים: מאגנס; 2002.תקציר

דון וידאל בנבנשת, אחד מאחרוני המשוררים העבריים שפעלו בספרד הנוצרית, פרסם את 'מליצת עפר ודינה' בסוף המאה הארבע עשרה או בראשית המאה החמש עשרה בסרגוסה שבארגון. היצירה כתובה בפרוזה מחורזת שמשולבים בה שירים שקולים ומורכבת משני חלקים: סיפור מעשה הומוריסטי ומפולפל ופירוש המעניק לו משמעויות אלגוריות מוסריות. סיפור המעשה עוסק בזקן עשיר ומכוער הנושא לאישה נערה צעירה ומת עקב נטילת כמות מופרשת של סם מעורר תאווה לאחר שלא הצליח לממש את הנישואים. חשיבותה של 'מליצת עפר ודינה' באיכויותיה הספרותיות המרשימות ובהיותה חוליה היסטורית חשובה בהתפתחות הסיפורת העברית בימי הביניים. נוסף על כך מעורר הקישור בין סיפור העגבים לפירוש האלגורי שורה של שאלות תאורטיות מרתקות הנוגעות למעמדה של האלגוריה הסיפורית. הספר כולל עיון בהיבטים היסטוריים, ספרותיים ותאורטיים של 'מליצת עפר ודינה' ומהדורה ביקורתית בלוויית חילופי גרסאות, ביאורים ומקורות. בנספח מובאת מהדורה ביקורתית של ה'הלצה', חיבור הומוריסטי על אחד מחבריו של דון וידאל בנבנשת שעל אף היותו ידוע כמאהב רב מעללים תש כוחו למרבה הבושה דווקא בליל כלולותיו.

2001
פתאום מראה המלחמה: לאומיות ואלימות בשירת שנות הארבעים
חבר חנן. פתאום מראה המלחמה: לאומיות ואלימות בשירת שנות הארבעים. בני ברק: הקיבוץ המאוחד; 2001.
1996
רקמת חיים - היצירה העממית בספרות חז"ל
חזן-רוקם גלית. רקמת חיים - היצירה העממית בספרות חז"ל. תל-אביב: עם עובד; 1996 'עמ. 299.תקציר

בספר זה מוצגת התמודדות רב-מישורית עם יצירתם של חז"ל במדרש האגדה הארץ-ישראלי, איכה רבה. בהציגו את היצירה העממית כנקודת המוצא לעיון בספרות חז"ל ספר זה מציע השקפה חדשה על מקורות ההשראה, היצירתיות וההשפעה שהיפרו את מחולליה של ספרות זו. בעוד שההנחות הרווחות במחקר מיקדו את תשומת הלב למקורות היצירה במסגרות מימסדיות וגבריות, בית המדרש ובית הכנסת, הרי שכאן אנו נחשפים למוסדות תרבותיים-חברתיים כגון הבית והמשפחה, חברת הנשים, השוק, הפרהסיה העירונית והכפרית. חיי היום-יום של שלהי העת העתיקה מצטיירים כאן כקטגוריה תרבותית שתוך כדי הארתה מופקע המונופולין של הפרשנות השמרנית על הטקסטים הרוטטים ורבי העצמה במדרש החורבן.